CONDICIONS D’ÚS I PARTICIPACIÓ PER ALS MENORS

Espais adreçats a menors

Diari Bitxos vol crear espais apropiats, propers i segurs que promoguin la participació efectiva dels nens, nenes i adolescents com a ciutadans de ple dret, alhora que es pretén promoure l’hàbit d’informar-se i l’interès per conèixer el món on viuen, incidint especialment en el que els és pròxim intentant vincular els continguts a la realitat del país. Els continguts que adrecem als menors són adequats a la maduresa del grup d’edat a què es dirigeixen, estimulen l’esperit creatiu i afavoreixen la capacitat crítica, el compromís social i la convivència, des de la diversitat d’opcions culturals i ideològiques.
En relació amb la protecció dels menors d’edat, adoptem totes aquelles mesures que la legislació disposi.
Els espais i plataformes per al públic menor d’edat no mostren continguts de violència gratuïta ni pornogràfics, d’acord amb la legislació vigent. Tampoc inciten a la ludopatia, ni al consum d’alcohol, tabac i drogues o a altres comportaments nocius per a la salut, ni promouen l’odi, el menyspreu o la discriminació per cap motiu.

Els membres del Diari Bitxos es poden identificar i tenir especials avantatges en esdeveniments, accés a determinats llocs, etc. Hi ha concursos en què poden participar si són membres del Club Bitxos i també poden rebre informació enviada per correu electrònic, tenen aplicació mòbil especialment dissenyada, etc. A una part d’aquests serveis es pot accedir des d’internet.
La pertinença al Club Bitxos ha de ser autoritzada pels pares i mares o representants legals dels menors i en tot moment cal seguir els protocols i normes de funcionament del Club Bitxos.

1. Informació bàsica

Diaribitxos.cat és el portal a internet de l’univers Bitxos. Els nens i nenes hi poden trobar els diaris, els jocs online, els concursos i eines de comunicació amb altres nens i nenes, així com també informació específica de les aplicacions mòbils que es puguin dissenyar.

2. Els concursos per a menors i lliurament de premis

Diari Bitxos posa en marxa periòdicament diversos concursos i jocs a través dels quals els nens i les nenes poden obtenir tota mena de premis.

Cada concurs o acció de participació tindrà unes condicions específiques, per tant, caldrà que aquestes es llegeixin atentament amb l’ajuda dels pares per tot allò que no es comprengui i el fet de participar significa que s’accepten aquestes condicions. Les condicions bàsiques de tots els concursos organitzats pel Diari Bitxos adreçats a menors són les següents:

  1. Serà imprescindible ser membre del diari Bitxos per poder participar en qualsevol concurs que organitzi el diari Bitxos.
  2. Hi ha la possibilitat que, per participar en concursos, els nens i nenes hagin d’enviar fotografies o vídeos d’ells mateixos o de companys seus, etc. El fet d’enviar aquestes fotografies comporta l’autorització al diari Bitxos per utilitzar-les dins de l’entorn del diari Bitxos. El diari Bitxos entén que es compta amb el consentiment de totes les persones que surten als materials enviats al Club, i, en el cas que a part del súper hi apareguin altres menors, s’entendrà que es té l’autorització dels seus pares o representants legals.
  3. El diari Bitxos podrà comunicar públicament les fotografies i vídeos enviats i els podrà tractar amb les finalitats que s’indiquin en cada acció en concret i també en comunicacions genèriques. De tota manera, els pares, mares o representants legals sempre podran informar la diari Bitxos de la seva oposició en qualsevol moment.
  4. La participació en qualsevol dels concursos adreçats a menors comporta que els representants legals dels menors acceptin les bases legals. En determinats casos, existeix la possibilitat que s’enviï un correu específic amb informació d’accions organitzades per a menors en què aquests s’hagin apuntat lliurement. En aquest cas, pot existir algun acte d’autorització per part dels representants legals. Si no s’envia per part del diari Bitxos cap comunicació específica, el que s’aplicaran són aquestes condicions de participació i les específiques de cada acció.
  5. El període de lliurament dels premis s’estableix dins dels 4 mesos després de fer-se públics els guanyadors. Una vegada passat aquest temps, es donarà per caducat el dret a qualsevol reclamació.
  6. Els premis no es podran canviar ni compensar a petició del guanyador. Si no es poden recollir per qualsevol motiu entendrem que s’hi renuncia.
  7. Els premis queden subjectes a les obligacions i retencions fiscals legalment establertes.

3. Com gestionem les dades de cada nen o nena

Complint el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, la informació recollida en els formularis d’accés o en els correus rebuts, les fotografies i vídeos enviats en els concursos o activitats i altres continguts a què el diari Bitxos pugui tenir accés per transmissió del seu titular tenen la consideració de dades de caràcter personal i figuraran en un fitxer d’Edicions Soniles,s.l. Edicions Soniles,s.l. tractarà la informació amb l’exclusiva finalitat de gestionar les activitats del Diari Bitxos i en cap moment les cedirà a tercers sense el previ i exprés consentiment dels representants legals dels menors.

Per motius de seguretat, per entrar a formar part del Club Bitxos és imprescindible que les dades del nen o nena vagin acompanyades de l’autorització dels seus pares o tutors. En cas de conflictes entre tutors, els serveis jurídics d’Edicions Soniles,s.l. es reserven el dret de demanar la informació complementària per poder resoldre les controvèrsies amb l’exclusiva finalitat de gestionar correctament el diari Bitxos i sempre observant els principis de confidencialitat de la informació i secret de les dades.
Si el teu fill o filla encara no és Bitxo i vols saber quins són els passos necessaris per ser un Bitxo, pots consultar aquí. Si vols fer modificacions, canvis, etc. també ho pots fer aquí. Pot ser que demanem alguna informació identificativa dels representants legals per comprovar que realment qui fa les accions són ells amb la finalitat de garantir la integritat i l’autenticitat dels canvis.
És important la seguretat, per tant, demanem que ens informeu de tots els representants legals del menor, per garantir la seguretat en aquest procés de modificació de dades. És necessari que tant el nen o nena (donant el seu usuari i la seva clau secreta) com el pare, mare o tutor (amb el seu nom i cognoms i el seu DNI) introdueixen les seves dades i validin així els canvis fets. Les dades han de ser certes i actualitzades perquè en el cas d’algun conflicte es pugui atendre adequadament les peticions.

D’acord amb el que estableix la legislació aplicable, en qualsevol moment el soci del diari Bitxos, per mitjà del seu representant legal (pare, mare o tutor), podrà exercir en la seva representació els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel·lació per comunicació a l’atenció del Diari Bitxos (indicant la petició concreta), al correu: info@diaribitxos.cat

Les peticions hauran de complir els requeriments legalment establerts (adjuntar fotocòpia del DNI del representant legal o per mitjà de petició amb firma electrònica, DNI digital, etc.). En casos de canvis de titularitat d’un o dels dos tutors del nen o nena, o altres situacions, caldrà posarse en contacte amb el Diari Bitxos.

Mentre els Bitxos naveguen per diaribitxos.cat, es generen altres dades que no identifiquen l’usuari individualment, com el temps de connexió, les pàgines que visiten més, la participació en les diverses activitats que es fan al portal… Aquesta informació serveix perquè els responsables del portal puguin millorar dia a dia el servei ofert.